Laboratorium wykonuje badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy:

 

– Pomiary hałasu

– Pomiary drgań

– Pomiary oświetlenia elektrycznego

– Pomiary mikroklimatu

– Pomiary promieniowania optycznego

– Pomiary stężenia pyłów

– Pomiary stężenia substancji chemicznych

1. Metoda pobierania próbek powietrza wg PN-Z-04008-7:2002 + PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004.

2. Wykaz substancji, w przypadku których dolna granica zakresu pomiarowego metody badania jest większa od 0,1 NDS
– Amoniak wg PN-71/Z-04041* / PB-06, wyd. 1 z dnia 01.08.2006
– Chlor wg PN-75/Z-04037/03* / PB-12, wyd. 1 z dnia 01.05.2011
– Cyjanowodór wg PN-70/Z-04053* / PB-09, wyd. 1 z dnia 01.08.2006
– Ditlenek chloru wg PN-82/Z-04006/01* / PB-08, wyd. 1 z dnia 01.08.2006
– Ditlenek siarki wg PN-Z-04015-12:1996+PN-Z-04015-12:1996 /Ap1:2001
– Formaldehyd wg PB-07, wyd. 1 z dnia 01.08.2006**
– Kwas fosforowy wg PN-Z-04073-1:2014-08
– Dekatlenek tetrafosforu wg PN-Z-04073-1:2014-08
– Kwas mrówkowy wg PN-88/Z-04196/02*
– Ozon wg PN-Z-04007-2:1994
– Siarkowodór wg PN-Z-04015-13:1996
– Tlenek i ditlenek azotu wg PN-Z-04009-11:2008
– Nadtlenek wodoru wg PiMOŚP 1997 zeszyt nr 17 str 101-104
W przypadku pozostałych substancji dolna granica zakresu pomiarowego metody badania nie przekracza 0,1 NDS

3. Oznaczanie substancji chemicznych metodą spektrofotometryczną i elektrochemiczną
– Chlorowodór wg PN-Z-04450:2014-08,

– Tlenek azotu, tlenek węgla wg PB-02 wyd.2. z dnia 31.10.2019,

– Związki chromu (VI) wg PN-87/Z-04126/03 *; NIOSH 7600:2015

4. Oznaczanie stężenia czynników pyłowych metodą filtracyjno-wagową
– Pył – frakcja wdychalna wg PN-91/Z-04030/05 *;
– Pył – frakcja respirabilna wg PN-91/Z-04030/06 *

5. Oznaczanie substancji chemicznych metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni
– Krzemionka krystaliczna (kwarc, krystobalit) – frakcja respirabilna wg PiMOŚP 2012 nr 4(74) str 117-130

6. Oznaczanie substancji chemicznych metodą HPLC
– MDI (metylenobis(fenyloizocyjanian)) wg PB-04 wyd. 1; OSHA 47:1989;
– Akrylaldehyd wg PN-Z-04045-16:2010;
– 2-cyjanoakrylan etylu wg PN-Z-04467:2016-10;
– Formaldehyd wg PiMOŚP nr 22, 1999; NIOSH 2016:2003 ***

7. Oznaczenie substancji chemicznych metodą GC zostanie wykonane zgodnie z Procedurą Badawczą PB-01 wyd.4 z dnia 31.10.2019r. oraz zgodnie z następującymi normami:
– Aceton PN-89/Z-04023/02*,
– Acetonitryl PN-Z-04244-2:1996,
– Akrylaldehyd PN-82/Z-04045/06**,
– Akrylan butylu PN-86/Z-04113/06*,
– Akrylan etylu PN-78/Z-04113/02*,
– Akrylan metylu PN-86/Z-04113/05*,
– Akrylonitryl PN-Z-04113-12:2005,
– Benzen PN-Z-04016-10:2005,
– Benzyna do lakierów PN-89/Z-04211/02*,
– Benzyna ekstrakcyjna PN-81/Z-04134/02*,
– Buta-1,3-dien (butadien) PN-84/Z-04014/02*,
– Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) PN-89/Z-04023/02*,
– Butan-2-ol (alkohol sec-butylowy) PN-Z-04155-4:1996,
– butan-2-on (MEK) PN-Z-04449:2014-06,
– 2-butoksyetanol (alk butoksyetylowy) PN-89/Z-04023/02*,
– Chlorek metylenu (dichlorometan) PN-83/Z-04110/02*,
– Chlorobenzen PN-Z-04022-3:2001,
– Chloroeten (chlorek winylu) PN-78/Z-04112/01**,
– Chloroform PN-88/Z-04187/02*,
– Cykloheksan PN-86/Z-04151/02*,
– Cykloheksanon PN-Z-04447:2014-06,
– Epichlorohydryna (1-chloro-2,3-epoksypropan) PN-81/Z-04029/01*,
– Etanol (alkohol etylowy) PN-89/Z-04023/02*,
– Etylobenzen PN-79/Z-04081/01*,
– Fenol PB-01, wyd.4 i PiMOŚP 1999 nr 2,
– Formaldehyd PN-Z-04045-12:2006,
– Glikol etylenowy PN-88/Z-04203/02*,
– Heksan PN-Z-04136-03:2003,
– Heptan PN-84/Z-04138/02*,
– 4-hydoksy-4-metylopentan-2-on wg PN-Z-04368:2008,
– Ksylen PN-78/Z-04116/01*,
– Kumen (izopropylobenzen) PN-Z-04016-6:1998*,
– Kwas octowy PN-Z-04323:2004,
– Metakrylan metylu PN-92/Z-04113/09*,
– Metanol (alkohol metylowy) PN-Z-04476:2016-10,
– 1-metoksypropan-2-ol PN-Z-04354:2005,
– Metylocykloheksan PN-84/Z-04137/02*,
– 5-metyloheksan-2-on PN-Z-04358:2006,
– 4-metylopentan-2-on (MIBK) PN-Z-04372:2009,
– 2-metylopropan-1-ol (alkohol izobutylowy) PN-89/Z-04023/02*,
– Nafta PN-92/Z-04227/02*,
– Octan 2-butoksyetylu PN-Z-04304:2003,
– Octan 2-metoksy-1-metyloetylu PN-Z-04119-10:2008,
– Octan butylu PN-78/Z-04119/01*,
– Octan etylu PN-78/Z-04119/01*,
– Octan izobutylu PN-Z-04119-11:2008,
– Octan izopentylu (izoamylu) PN-Z-04119-5:2005,
– Octan izopropylu PN-Z-04119-7:2006,
– Octan metylu PN-78/Z-04119/01*,
– Octan pentylu PN-78/Z-04119/01*,
– Octan propylu PN-78/Z-04119/01*,
– Octan winylu PN-87/Z-04178/02*,
– Oktan PB-01, wyd. 4 z dnia 31.10.2019r.,
– Pentan PN-Z-04318:2005,
– Propan-1-ol (alkohol propylowy) PN-Z-04224-3:2003,
– Propan-2-ol (alkohol izopropylowy) PN-92/Z-04224/02*,
– Styren PN-86/Z-04152/02*,
– Tetrachloroeten PN-83/Z-04118/02*,
– Toluen PN-78/Z-04115/01*,
– Trichloroeten PN-83/Z-04047/03*,
– Trimetylobenzen (suma izomerów 1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5 ) PN-Z-04016-4:1998
8. Oznaczenie metali metodą AAS zostanie wykonane zgodnie z następującymi normami:
– Cyna (frakcja wdychalna) wg PN-Z-04488:2017-10,
– Tlenek cynku (frakcja wdychalna) wg PN-87/Z-04100/03*,
– Glin metaliczny, glin proszek (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) wg PN-Z-04263-1:2012,
– Tritlenek glinu (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) wg PN-Z-04263-1:2012,
– Mangan (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) wg PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12,
– Miedź wg PN-Z-04106-3:2002,
– Nikiel wg PN-Z-04502:2019-10,
– Tlenki żelaza (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) wg PN-Z-04469:2015-10,
– Ołów (frakcja wdychalna) wg PN-Z-04487:2017-10,
– Srebro (frakcja wdychalna) wg PN-Z-04216-2:2012,
– Wodorotlenek potasu wg PN-Z-04436:2011,
– Tlenek wapnia (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) wg PN-Z-04442:2013-10,
– Wodorotlenek sodu wg PN-Z-04435:2011,
– Węglan wapnia (frakcja wdychalna) wg PN-Z-04294:2001,
– Wodorotlenek wapnia (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) wg PN-Z-04497:2018-09

9. Oznaczanie oleju mineralnego
– Oleje mineralnego (frakcja wdychalna) wg PN-Z-04108-6:2006 + PN-Z-04108-6:2006 /Az1: 2009

10. Czynniki fizyczne
– Drgania miejscowe wg normy PN-EN ISO 5349-1:2004, PN-EN ISO 5349-2:2004, PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
– Drgania ogólne wg normy PN-EN 14253 + A1:2011
– Hałas wg normy PN-N 01307:1994, PN-EN ISO 9612:2011 (strategia I)
– Mikroklimat umiarkowany wg PN-EN ISO 7730:2006 + Ap1:2014-02 – metodyka i kryteria akceptacji
– Mikroklimat gorący wg PN-EN ISO 7243:2018-01
– Mikroklimat zimny wg PN-EN ISO 11079:2008
– Oświetlenie wg PB-13 wyd.2 z 01.07.2016
Zgodnie z ustaleniem z Klientem identyfikacja punktów pomiarowych będzie wykonana zgodnie z normami: PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1:2012. Kryteria oceny zgodności w obszarze zadania, obszarze bezpośredniego otoczenia i obszarze tła przyjęto wg normy PN-EN 12464-1:2012.
– Oświetlenie awaryjne wg normy PN-EN 1838:2013-11 (metodyka i kryteria akceptacji) – zakres badania dotyczy: natężenia oświetlenia, stosunku maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia dla strefy wysokiego ryzyka
– Nielaserowe promieniowanie świetlne: UVA, UVB, UVC wg PN-EN 14255-1:2010 i PN-T06589:2002, VIS, IRA, IRB wg PN-EN 14255-2:2010

* – norma wycofana bez zastąpienia
** – metoda badania nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
*** – obecnie nie ma w Polsce laboratorium, które wykonuje badania formaldehydu metodą określoną w Polskiej Normie PN-Z-04045-12:2006 w zakresie umożliwiającym porównanie z wartością dopuszczalną NDSCh. Metodą zalecaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, poza ww. normą jest metoda opisana w PiMOŚP nr 22 (1999), która umożliwia porównanie z wartościami dopuszczalnymi NDS i NDSCh

Laboratorium posiada wysokiej jakości sprzęt analityczny: trzy chromatografy gazowe – jeden z detektorem MS i dwa z detektorem FID, chromatograf cieczowy HPLC, spektrometr FTIR, spektrofotometry UV-VIS, spektrometr absorpcji atomowej. Wszystkie aparaty są produkcji renomowanych firm takich jak Perlan, Shimadzu i GBC.